З А П О В Е Д

 

№2/09.01.2023г.

 

На основание чл. 21, ал.21 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.69, ал.1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества

О П Р Е Д Е Л Я М:

Комисия, която да организира и проведе публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на помещение за търговия на дребно с лекарствени продукти за хуманни цели, находящо се в сградата на ,,ДКЦ 1 – Ямбол” ЕООД, гр.Ямбол, ул. ,,Хр.Смирненски”№2.

          

             Обект,  начална тръжна  цена,  депозит за участие:

I.Обект:

Помещения за търговия на дребно с лекарствени продукти за хуманни цели, с обща площ 46 кв.м., находящи се на партерен етаж в сградата на ,,ДКЦ 1 – Ямбол” ЕООД, ул.,,Хр.Смирненски” №2.

Начална тръжна месечна наемна цена – 332.12 лв.

Депозит за участие - 1000 лв.

II. Начин и срок на плащане на месечната наемна цена :

Ежемесечно, до 30-то число на текущия месец по банковата сметка на ,,ДКЦ 1 – Ямбол”ЕООД,  в Уникредит Булбанк АД, клон Ямбол, BIC UNCRBGSF, IBAN BG07UNCR96601088322512.

III. Условия за   търга с тайно наддаване  за отдаване под наем :

  1. Срок на отдаване под наем – 5 (пет) години.            
  2. Предмет на дейност – търговия на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.
  3. Други условия – обслужване на клиенти 24 часа в денонощие.
  4. Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора.
  5. Преустройство на помещенията по условията на Закона за устройство на територията, при необходимост ще се извърши за сметка на наемателя.
  6. Стартиране на търговската дейност – след въвеждане на обекта в експлоатация.

ІV. Утвърждавам тръжна документация за обекта,  която да се предоставя на участниците в стая № 519, в сградата на ,,ДКЦ 1 – Ямбол” гр.Ямбол, ул.,,Хр.Смирненски” №2 срещу заплащане на 30.00 лв., до 16:00ч на 23.02.2023г.

V. Таксата за участие се внася до 16:00 на 23.02.2023г.  на гише „Регистратура”, в сградата на ,,ДКЦ 1 – Ямбол” ЕООД, гр.Ямбол, ул.,,Хр.Смирненски” №2 и е на стойност 20.00 лв.

VI. Определеният депозит се внася до 16:00ч на 23.02.2023г. по банковата сметка на ,,ДКЦ 1 – Ямбол” ЕООД,  в Уникредит Булбанк АД, клон Ямбол, BIC UNCRBGSF , IBAN BG07UNCR96601088322512.

VII. Оглед на обекта се  извършва в работен ден до 16:00ч на 23.02.2023г. (включително), след закупуване на тръжна документация и уточнение със служители в стая 519 в сградата на ,,ДКЦ 1 – Ямбол”ЕООД, гр.Ямбол,  ул.,,Хр.Смирненски” №2.

VІІІ. Заявленията за участие в търга се приемат в стая 520, етаж ІV, в сградата на ,,ДКЦ 1 – Ямбол” гр.Ямбол, на ул. „Хр.Смирненски” № 2,  от 9:00 часа до 10:00 часа на 24.02.2023г.  Разглеждането на предложенията започва в 10:00 часа по реда на обявата.

IХ. Търгът да се  проведе  на 24.02.2023г. от 10:00 часа, в сградата на ,,ДКЦ 1 – Ямбол” гр.Ямбол, ул.,,Хр.Смирненски” №2 в стая  520, етаж IV, по реда на обявата.

В случай на необходимост, повторно провеждане на търга ще се състои на 14.03.2023г.

 

                                                                    УПРАВИТЕЛ: /п/  

                               /Елеонора Костадинова/